§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och IdealisWEB (nedan kallat IdealisWEB), med avseende på abonnemangstjänster (”Tjänsten”) såsom Webbhotell, Domänregistrering, Sitebuilder och tilläggstjänster som IdealisWEB levererar från tid till annan.

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 2 Tjänsten

2.1 Tjänsten innebär att Kund hyr en del av IdealisWEBs delade servermiljö.

2.2 IdealisWEB tillhandahåller fri support för Tjänsten under avtalsperioden via telefon, e-post och information på IdealisWEBs webbplats.

2.3 Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme och ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till hemsidan. Kund får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad fillagringstjänst eller fillagringsutrymme.

2.4 Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har IdealisWEB rätt att starta en förundersökning mot Kund gällande vart denna trafikmängd kommer ifrån.

2.5 Kund ansvarar för att endast hosta sina egna hemsidor på sitt webbhotell, det är inte tillåtet att hosta andra företags- eller privatpersoners hemsidor, bloggar eller e-handelslösningar på ett och samma webbhotellspaket.

§ 3 Avtalstid för Tjänsten

3.1 Avtalet löper enligt den period som Kund väljer i samband med beställning – med början från det datum som bekräftelse har utfärdats av IdealisWEB. Efter uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos IdealisWEB ytterligare 2 veckor.

3.2 IdealisWEB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) vilket innebär att Kund har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, till exempel. via Internet, genom att meddela IdealisWEB detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kund mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kund börjat använda Abonnemanget under ångerfristen. IdealisWEB lämnar särskild information om detta i samband med att avtalet bekräftas.

3.3 För Tjänsten Webbhotell tillämpas 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas hela beloppet (utom kostnad för Domänregistrering och SSL-Certifikat).

3.4 Avtalet upphör genom uppsägning som skickas in skriftligen via IdealisWEBs Kundtjänst eller av uppsägningsfunktionen i kontrollpanelen. Vid uppsägning skall kundnummer och domännamn uppges. Har ingen korrekt uppsägning inkommit innan tjänsten går ut måste fakturan för nästkommande period betalas.

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

§ 4 Avgifter för Abonnemanget

4.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura eller direktbetalning via Bankgiro eller kontokort enligt den period som Kund väljer i samband med beställning. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

4.2 IdealisWEB har rätt att stänga av Tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund, antingen via brev, fax eller e-post. Vid avstängning av Tjänsten har IdealisWEB rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Tjänsten debiteras Kund en startavgift.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Kund skall inom 10 dagar från det att Kund mottagit fakturan meddela IdealisWEB om fakturan anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall IdealisWEB medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kund är skyldig att betala.

4.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte avtalet.

4.6 Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

4.7 Vid uppsägning från Kund eller av IdealisWEB på grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

4.8 IdealisWEB äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Detta innefattar även om kunden inte är sen med sin betalning.

4.9 Alla fakturor som skickas ifrån IdealisWEB skickas via e-post, vi skickar ej ut några fakturor via brev.

4.10 Sparade kreditkort kommer att debiteras samma dag som tjänsten förnyas, inga återbetalningar görs om tjänsten inte är korrekt uppsagt.

§ 5 Överlåtelse av Tjänst

5.1 Kund får överlåta Tjänsten efter IdealisWEBs medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. En överlåtelse träder i kraft från det datum då IdealisWEB meddelar Kund att man har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot IdealisWEB innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten.

5.2 IdealisWEB får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter IdealisWEB har gentemot Kund.

§ 6 IdealisWEBs ansvar

6.1 IdealisWEB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.

6.2 IdealisWEB utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och IdealisWEB är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister på Kundens applikationer. IdealisWEB är inte eller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänst.

6.3 IdealisWEB ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av IdealisWEB eller anlitad underleverantör. IdealisWEBs skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från IdealisWEBs sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. IdealisWEB ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte eller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i IdealisWEBs datorresurser.

6.4 IdealisWEB raderar inte Kundens information så länge Tjänsten är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. IdealisWEB förbehåller sig dock rätten att radera information vid utebliven betalning eller uppsägning av tjänsten.

6.5 IdealisWEB skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till IdealisWEB under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

6.6 IdealisWEB har rätt att avsluta Abonnemanget för kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till kund. Eventuellt innestående tid betalas tillbaka till Kund enligt angiven betalningsmetod.

§7 Kundens ansvar

7.1 Kund ansvarar gentemot IdealisWEB för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 Kund förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till IdealisWEBs system, vilka inte är avsedda för Kunden och att inte eller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänsten.
Kund förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod. IdealisWEB har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal.
Detsamma gäller om IdealisWEB orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. IdealisWEB har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

7.3 Kund förbinder sig att inte utnyttja mer än avtalad resurs. Om detta sker äger IdealisWEB rätt att direkt debitera Kund faktiska kostnader som detta orsakat IdealisWEB. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. IdealisWEB äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för resurs och kapacitetsutnyttjande.
Kund förbinder sig även att inte utnyttja mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som anses vara rimligt. Om detta sker äger IdealisWEB rätt att direkt debitera Kund för faktiska kostnader som detta orsakat IdealisWEB. Även retroaktiv debitering kan komma att göras.

7.4 Om Kund skickar ut spam eller gör större utskick än vad IdealisWEB anser vara normalt äger IdealisWEB rätt att stänga av Kund omgående. IdealisWEBs riktlinjer är 300 e-postmeddelanden per timme från våra IP-adresser.

7.5 Kund ansvarar över mjukvaran som är nödvändig för att utnyttja Tjänsten hos IdealisWEB.

7.6 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet. Vid misstankar om olagligt material/bedriven verksamhet (alternativ material som kan klassas som olagligt eller omoraliskt) har IdealisWEB rätt att stänga ner Tjänsten.

7.7 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet. Vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från IdealisWEB. Vid återställning av backup tas en administrativ avgift ut på 950 kr per påbörjad timme.

7.8 Kund ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer. Om Kund använder felaktiga (falska) uppgifter vid registrering kan IdealisWEB kräva legitimation samt kopia på kreditkortet som användes vid beställning. Om Kund inte kan uppvisa detta äger IdealisWEB rätt att stänga ner Tjänsten och avsluta Kundkontot.

7.9 Kund ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under webbhotellskontot tillhör Kunden.

§ 8 Administration

8.1 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos IdealisWEB som kan identifiera Kunden inklusive nödvändig kontaktinformation.

8.2 Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

8.3 Kund ger samtycke att bolaget aktivt får utföra marknadsföring & erbjudanden mot kunden. Detta kan ske i olika former av kommunikation så som e-post, sms, samtal eller produkter. Kund kan alltid avanmäla och säga upp sina tjänster ifrån bolagets utskick genom att följa instruktionerna angivna i varje utskick eller kontakta vår kundtjänst som finns tillgänglig 24/7 via vår hemsida.

§ 9 Domännamn

9.1 För .SE & .NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

9.2 Den registrar som IdealisWEB använder sig av står alltid som Admin, Tech och Billing kontakt vid registreringar av domännamn.

9.3 IdealisWEB garanterar inte att domänen är registrerad förens en bekräftelse har skickats ut till kund via e-post. Ifall att IdealisWEB misslyckas att erbjuda domänen har Kunden rätt att registrerad en ny domän till samma värde.

9.4 Ersättning vid förlorad domän kan aldrig överstiga faktiskt betald summa under perioden domänen har varit registrerad med IdealisWEB.

9.5 IdealisWEB registrerar inga domäner förens betalningen av fakturan har inkommit till oss.

9.6 .SE-Domäner
För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

Subregistrar: MissDomain Group AB
Registrar: NameISP AB
Registry: IIS

Villkor och regler

Övriga regler som gäller för .SE-Domäner:
IdealisWEB äger rätten att flytta kundens domäner mellan lämpliga registrerar
IdealisWEB har rätt att hantera kundens domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

9.7 .NU-Domäner
För NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

Subregistrar: MissDomain Group AB
Registrar: NameISP AB
Registry: IIS

Villkor och regler

Övriga regler som gäller för .NU-Domäner:
IdealisWEB äger rätten att flytta kundens domäner mellan lämpliga registrerar
IdealisWEB har rätt att hantera kundens domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

9.8 I händelse av att betalning inte kommit IdealisWEB tillhanda inom avtalad tid enligt ovan har IdealisWEB rätt att peka om aktuellt domännamn till en annan hemsida än den av kunden angivna. I händelse av att domännamnet inte förnyas inom en kort respitfrist som följer domännamnets utgångsdatum respektive fakturans förfallodatum, har IdealisWEB rätt att för egen räkning registrera aktuellt domännamn och därefter hantera domännamnet som sitt eget, vilket inkluderar rätt för IdealisWEB att transferera domännamnet till tredje part.

§ 10 Driftstörning

10.1 Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 11 Information och Kunduppgifter

11.1 Information som Kund anger vid registrering kommer IdealisWEB att använda i form av ett internt Kundregister. Personuppgifter omfattas. Kunden godkänner härmed att IdealisWEB använder dessa uppgifter i kommunikation mellan parterna i flödesschemat, se Bilaga 1. För det fall det aktuell information som Kund angivit är felaktig och IdealisWEB har tillgång till korrekt kontaktinformation så har IdealisWEB en rätt och en skyldighet att justera aktuell information. För det fall Kund har fler än ett användarkonto/användarnamn hos IdealisWEB har IdealisWEB en rätt och en skyldighet att för administrationsmässiga ändamål fusionera Kunds olika konton till ett. En administrativ avgift kan tillkomma.

11.2 Kunden godkänner att Personuppgifter som anges vid registrering av domännamn kommer att vara offentligt åtkomlig via Internet hos den aktuella registreringsenhet som IdealisWEB väljer. Om Kund väljer att inte använda “Shield Whois” kommer följande uppgifter vara åtkomliga: namn, e-postadress samt domännamn. Exempelvis: Om Kunden registrerar en .se-domän kommer Personuppgifter att finnas/behandlas hos både IdealisWEB och hos registerhållaren, vilket i detta fall är .se. Det är Kundens skyldighet att informera berörda personer i sin organisation om ovanstående samt att inneha tillstånd att hantera Personuppgifter på det sätt som anges ovan.

11.3 IdealisWEB kommer på begäran endast lämna ut Personuppgifter till myndigheter eller registry.

11.5 Vid frågor rörande personuppgifter hänvisas till IdealisWEB support.

§ 12 Force majeure

12.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§ 13 Tvist

13.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

§ 14 Ändringar i avtalet

14.1 IdealisWEB har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför IdealisWEBs kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

14.2 IdealisWEB har rätt att ändra priser på tjänster och produkter samt justera begränsningar på tjänster och produkter som förses mot kunder, eventuella prisjustering kommer alltid att offentliggöras via IdealisWEBs officiella hemsida